Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – laatste update 9 januari 2024
 

 1. Toepasselijkheid 
Vinotheker.be is de webshop die producten aanbiedt van BereVini Group BV, met ondernemingsnummer BE 1004.400.653 en gevestigd te 2390 Malle, Silvesterdennenlaan 16, hieronder genoemd de ‘maatschappelijke zetel’. Verkopen kunnen tot stand komen onder handelsbenaming Vinotheker.be, de verkoper genoemd. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze van de verkoper. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of meerdere producten of diensten van de webshop aankoopt . Onder koper wordt ook verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die op de maatschappelijke zetel van de handelaar goederen of diensten aankoopt. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op hierbovenvermelde webshop en ter plaatse op de maatschappelijke zetel. Door het plaatsen van een bestelling op de webshop of op de maatschappelijke zetel verklaart de koper kennis te hebben genomen van, te aanvaarden en zich akkoord te verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden. Alle vermeldingen, beschrijvingen en prijzen vermeld op de webshop zijn steeds onder voorbehoud van typfouten en vergissingen. De verkoper geeft geen garantie dat het getoonde product op afbeeldingen identiek overeenstemt met het gekochte product. In het geval een of meerdere artikels van deze verkoopsvoorwaarden door een rechterlijke uitspraak ongeldig worden verklaard, blijven de andere bepalingen van de verkoopsvoorwaarden steeds integraal van kracht Leveringen op postbusadressen worden niet aanvaard.
 
 1. Totstandkoming 
Een verkoopsovereenkomst komt pas tot stand bij het
expliciet aanvaarden van de bestelling van de koper door de verkoper en dit van zodra de verkoper de koper uitdrukkelijk bevestiging geeft van diens bestelling. In het geval goederen niet voorradig zijn bij of verkrijgbaar door de verkoper, zal deze de koper hiervan binnen de 7 werkdagen op de hoogte stellen en zal de verkoopovereenkomst ontbonden worden als de goederen vervolgens niet binnen de 30 werkdagen kunnen geleverd worden. De koper zal vergoed worden via een tegoedbon van het factuurbedrag of via bankoverschrijving op rekening van de koper binnen de 7 werkdagen na ontbinding van de verkoopovereenkomst. De koper heeft bijkomend geen recht op enige vorm van schadevergoeding voor het niet leveren van goederen. De verkoper houdt zich steeds het recht toe een bestelling niet te aanvaarden en desgevallend de verkoopsovereenkomst te ontbinden, mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. Dit kan het geval zijn bij problemen in het verleden met bestellingen van de betreffende koper of diens gezinsleden, alsook bij problemen bij levering of openstaande facturen of bij bestelling van een groot aantal verschillende individuele flessen die een normaal voorraadbeheer sterk beïnvloeden. De betaalde som zal in dat geval in mindering kunnen gebracht worden van openstaande facturen.
 
 1. Minderjarigen
  De verkoper respecteert de wetgeving inzake verkoop van alcohol aan minderjarigen en zal geen bestellingen aanvaarden van minderjarige personen (jonger dan 18 jaar). Bij vaststelling van een mogelijke overtreding hiervan wordt de verkoopovereenkomst ontbonden en als niet bestaande beschouwd. Elke aankoop die we binnenkrijgen wordt gecontroleerd via openbare kanalen. Via Facebook en andere sociale media kunnen we nakijken of er zeker geen minderjarigen onze producten kopen, dit naar best vermogen. Bij de minste twijfel zal Vinotheker.be de aankoop annuleren en de goederen niet leveren.
 
 1. Prijzen
Alle prijzen van producten worden weergegeven in euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen zijn alle taksen en BTW inbegrepen. De verkoper heeft het recht ten allen tijde de prijzen van de producten te wijzigen. Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op ogenblik van aanvaarding van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen, inclusief verzendingskosten en wijziging taksen. Indien de prijs verhoogt, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, echter zonder recht op enige vorm van schadevergoeding. De verkoper is niet aansprakelijk noch gebonden voor fouten of typfouten in de aangeboden producten of aanbiedingen waarvan de koper op basis van redelijkheid kan aannemen dat het fouten betreft. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig en definitief betaald is.
 
 1. Betalingen 
Diverse online betaalmogelijkheden zijn voorzien op de webshop. Visa, Mastercard, Bancontact/Mistercash, KBC/CBC-Betaalknop, Belfius Pay Button, Paypal, Bitcoin, ING Home Pay. Deze lijst is niet limitatief. De webshop maakt gebruik van de betaaldiensten van Mollie B.V. voor het afwikkelen van de betalingen. Commissies voor deze betalingen zijn ten laste van de verkoper, tenzij het een vergissing van de klant betreft en deze een verzoek doet om terugbetaling. In dat geval zal Vinotheker.be een kost van 2% met een minumum van 10 euro inhouden om de commissiekosten te dekken die aan de betalingsprovider dient vergoed te worden. Aankopen worden aanvaard tot een bedrag van maximaal 2000 euro met credit CARD. Betalingen zijn ook mogelijk via bankoverschrijving. De bestelling wordt pas verwerkt en aanvaard ten vroegste bij bevestiging van ontvangst van de gelden bij de verkoper. De verkoper is geen partij in de relatie tussen de koper en beheerder van het betaalsysteem. De koper zal de voorwaarden van betreffende beheerders respecteren. Om ons in staat te stellen Klarna als betaaldienst aan te bieden, is het mogelijk dat via onze betalingsprovider Mollie in de checkout fase persoonlijke data worden gedeeld met Klarna in de vorm van uw contactgegevens en de ordergegecens. Zo is Klarna in staat te beoordelen of u in aanmerking komt voor de betalingsdiensten. De persoonlijke gegevens worden doorgegeven en verwerkt in lijn met de privacy policy van Klarna zelf, onder deze link te vinden.  Klarna’s privacy policy .
 
 1. Beveiliging 
De verkoper verbindt er zich toe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen. Bij gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik maken van de website of het betalingssysteem, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Om de veiligheid van de website en de webshop te garanderen, doet Vinotheker.be beroep op een externe webdevelopper. Vinotheker.be heeft de mogelijkheid zonder voorgaandelijke melding een andere partij aan te stellen voor ontwikkeling van de website en webshop.
 
 1. Betaaltermijnen
Al onze facturen zijn betaalbaar bij bestelling, uiterlijk bij levering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betaaltermijn werd overeengkomen. Bij niet betaling binnen de afgesproken termijn of uiterlijk bij levering zal een eerste gratis aanmaning/herinnering worden gestuurd. Indien betaling niet gebeurd binnen de 14 dagen na de eerste aanmaning, sturen wij een tweede aanmaning. Bij verzending van een tweede aanmaning zullen wij van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, de factuur vermeerderen met een forfaitaire administratieve vergoeding van 20 euro bij bestellingen beneden tot 150 euro, 30 euro +10% van het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro bij bestellingen tot 500 euro en 65 euro + 5% van het verschuldigde bedrag boven 500 euro bij bestellingen vanaf 500 euro, met een maximum van 2000 euro.
Vanaf 14 dagen na de tweede aanmaning zullen ook nalatigheidsintresten ten belope van 12% worden aangerekend voor particulieren. Voor professionelen zullen nalatigheidsinstresten ten belope van 12% worden aangerekend vanaf de kalenderdag van de eerste herinnering.
 
 1. Terugbetaling en retour 
De verkoper respecteert de regels met betrekking tot het terugbetalen van de door de consument koper gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht op retour. De koper kan afzien van de aankoop in de webshop binnen een periode van 14 dagen na aankoop. De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper. De producten moeten door de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur/leveringsbon (of leesbare copie) teruggestuurd worden naar: BereVini Group BV, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Oostmalle. De goederen moeten onverwijld voor verstrijken van de 14 dagen na beslissing tot uitoefenen herroeprecht door de koper aan de verkoper worden overhandigd/geleverd. De terugbetaling van de aankoopsom van de goederen kan gebeuren via bankoverschrijving of met een credit via dezelfde betaalmethode van de bestelling en dit binnen 14 dagen na fysieke ontvangst van de goederen door de verkoper. In zoverre de koop gedaan werd via een tegoedbon of kortingbon, kan de terugbetaling eveneens gebeuren via een tegoedbon van het betreffende bedrag. Bij beschadiging van de goederen of gebruikssporen zal de verkoper de koper hiervan inlichten. De vastgestelde waardevermindering wordt afgehouden van de terug te betalen som. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop van producten voor niet-beroepsmatige doeleinden. U kan voor retournering gebruik maken van de retourneren knop of  dit formulier gebruiken: 
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
Aan Vinotheker.be, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Malle, tom@Vinotheker.be
"Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
- Naam/Namen consument(en) 
- Adres consument(en) 
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
- Datum (*) 
Doorhalen wat niet van toepassing is." 
 
 1. Levering 
De verkoper zal trachten de goederen in een zo kort mogelijke termijn te leveren volgens het ‘best effort’ principe. De opgegeven levertijd op de webshop is een indicatie en geenzins een garantie. De verkoper zal de koper bij vertraging in levering op de hoogte houden van de status van de bestelling indien de levertijd 7 werkdagen overschrijdt. Wanneer de goederen niet binnen de 30 werkdagen na bestelling kunnen worden geleverd, zal een nieuwe leveringsdatum worden afgesproken. De koper heeft evenwel op dat moment ook het recht af te zien van de aankoop waardoor deze ontbonden wordt. De verkoper zal vervolgens de aankoopsom inclusief betaalde verzendingskosten terugstorten binnen de 7 dagen na ontbinden van de verkoopovereenkomst.
 
 1. Conformiteit en garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De wettelijke garantie geldt nooit voor incorrect gebruik van de goederen, ongevallen, de beschadiging van de goederen ingevolge het niet naleven van de bewaarinstructies,… De garantie van 2 jaar is onder voorbehoud van producten met een beperkte houdbaarheidsdatum. De garantieperiode is in dat geval vanzelfsprekend beperkt tot uiterlijk de vervaldatum. Indien je bij de levering vaststelt dat de goederen beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, dien je dit binnen de 24h na ontvangst hiervan per e-mail aan complaints@berevini.eu te melden met een duidelijke motivatie zodat wij eventuele vergissingen kunnen rechtzetten of bij beschadiging tijdens het transport onze rechten kunnen vrijwaren ten opzichte van de verzendingsfirma.
 
 1. Tegoedbonnen, cadeaubonnen
Cadeaubonnen en tegoedbonnen kunnen worden ingewisseld via de knop ‘kortingscode’ of ‘voucher’ bij de betalingsinstructies op de webshop. Een cadeau- of tegoedbon is slechts 6 maanden geldig vanaf uitgiftedatum en is niet terugbetaalbaar. Indien de koper een tegoed- of cadeaubon bezit, kan deze uitzonderlijk enkel verlengd worden na telefonische contactname en dit tot maximaal 2 maand na de vervaldag. Een kortingscode is steeds persoonlijk en kan slechts 1x gebruikt worden per klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij communicatie naar de individuele gebruiker. Na gebruik wordt de code gedesactiveerd, alsook op de vervaldag van de kortingperiode. Kortingcodes kunnen niet worden gecumuleerd bij 1 aankoop. Een kortingcode en waardebon kunnen evenmin worden gecombineerd. Bij misbruik van de code naar aanleiding van manipulatie door de koper, een technisch probleem of vergissing in het opzetten van de code, wordt de verkoopovereenkomst ontbonden zonder dat de koper hierbij recht heeft op enige vorm van compensatie of schadevergoeding.
 
 1. Recht 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar het bedrijf van de verkoper gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 
 1. Klachtenbehandeling 

Iedere klacht zal met de nodige aandacht behandeld worden, evenwel zonder enige garantie op ontvankelijkheid. Klachten met betrekking tot een verkoopsfactuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel. Andere opmerkingen kunnen schriftelijk worden gericht aan BereVini Group, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Oostmalle of via het emailadres tom@Vinotheker.be . Als we niet samen tot een oplossing zouden komen kan u als consument een klacht indienen via het telefoonnummer 078/77.00.12 of schriftelijk bij het Comité van Verzoening (Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden), die zal bemiddelen tussen de consument en ons als verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr .